گزیده سوم از فیلم Eagle Eye 2008

در این گزیده از فیلم چشم عقاب ،کلمات زیر رو بررسی میکنیم:

 

Beware
Activate

[jwp-video n=”1″]

   

 

🎈حواست به سگها باشه (مراقب باش)
🎈 مراقب تصمیمهای عجولانه باشید
🎈 پلیس به گردشگرها هشدارباش داد که مراقب جیب بر ها مخصوصا تو محلهای شلوغ باشن،

beware

🔶Def.
To warn someone to be careful because something is dangerous

Ex.
🎈 Beware of the dog!
🎈 They should beware of making hasty decisions.
🎈 The police warn tourists to beware of pickpockets, especially in crowded places.

 

✨✨🍃🍃🌸🍃🍃✨✨

 

🎈برای فعال سازی سیستم، به صفحه دست بزن
🎈 بمب با کنترل از راه دور فعال شد
🎈 نور خورشید یک واکنش شیمیایی رو در برگهای گیاهان فعال میکنه

Activate

🔶Def.
To make active

Ex.
🎈 Touch the screen to activate the system.
🎈 The bomb was activated by remote control.
🎈 Sunlight activates a chemical reaction in the plant’s leaves.